Základná politika spoločnosti
ESA LOGISTIKA

Filozofia spoločnosti: OUR TEAM FOR YOUR EFFICIENCY

Našim cieľom je plná spokojnosť našich zákazníkov. Našou podnikateľskou filozofiou je poskytovanie takých služieb, ktoré presne zodpovedajú potrebám zákazníka za súčasnej úzkej spolupráce s jeho tímom na splnení všetkých logistických požiadaviek a potriebZásadnou je pre nás efektivita, kvalita služieb a ich neustále zdokonalovanie. Efektívna logistika je veľmi dôležitá pre celkovú efektivitu akejkoľvek spoločnosti.  Napriek tomu, že pracujeme v niekoľkých krajinách, sme jeden veľký tím s jedným cieľom. Náš prístup zhrňuje motto: OUR TEAM FOR YOUR EFFICIENCY. 

Životné prostredie

ESA LOGISTIKA kladie dôraz na enviromentálne aspekty svojich činností s cieľom minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie vyplývajúce zo svojho fungovania. Preto ESA LOGISTIKA splnila podmienky pre získanie certifikátu ISO 14001 a navyše definovala vlastné enviromentálne zásady a ciele. Základom enviromentálnej politiky ESA LOGISTIKY sú tri piliere:

Prevencia proti klimatickým zmenám

Obmedzenie znečisťovania ovzdušia z prevádzky vozidel znížením emisií všetkých škodlivých látok.

Obnoviteľnosť zdrojov

– Zvýšenie úrovne triedenia a recyklácie odpadov.
– Realizácia spätnej alebo „reverznej“ logistiky.
– Riadené znižovanie prejazdových kilometrov (jazda bez nákladu).

Ochrana ekosystémov

– Zníženie spotreby elektrickej energie.
– Obnova zelene a poskytovanie dopravnej podpory pre projekty rozširovania a údržby zelene.

Rovnaké zásady v oblasti ochrany životného prostredia, aké používá ESA LOGISTIKA, vyžaduje aj od svojich zmluvných partnerov.

Naše konkrétne činnosti a fakty v oblasti ochrany životného prostredia:

97 % flotily vozidiel ESA spĺňa normu EURO 6.

Znižujeme počet kilometrov bez nákladu (riadime trasy pomocou satelitnej navigácie).

Neustále zlepšujeme zručnosti vodičov a dôsledne dbáme o technický stav vozidiel, čím znižujeme spotrebu pohonných hmôt a exhalácie.

Používame súpravy pre hmotnosť 30 ton, čím znižujeme počet prepráv.

V skladoch využívame úsporné LED svietidlá.

Intenzívne sa zaoberáme možnosťou využitia nákladných vozidiel s pohonom na elektrinu a vodík s cieľom aj naďalej znižovať emisie.

Spolupracujeme s ďalšími inštitúciami a spoločnosťami v oblasti budúcej vodíkovej mobility.

Dôsledne triedime odpad a odovzdávame ho na recykláciu, zamestnancov motivujeme k šetreniu vody, elektrickej energie aj k obmedzeniu spotreby papiera na tlač.

Bezpečnosť práce

Vedenie spoločnosti stanovuje politiku na základe vplyvov činností, produktov a služieb na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov.

Vedenie spoločnosti sa plne stotožňuje s následujúcimi základnými prioritami a cieľmi v oblasti bezpečnosti práce a zaväzuje sa k ich dodržiavaniu a naplňovaniu:

  • Zabezpečovať dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov a noriem z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  • Identifikovať zdravotné a bezpečnostné riziká vrátane ich klasifikácie podľa závažnosti a pravdepodobnosti. Prijímať opatrenia k minimalizácii identifikovaných rizík ako napr. pravidelné školenia, výcvik, zavádzanie najmodernejších technológií a bezpečnostného vybavenia.
  • V rámci porád vedenia spoločnosti pravidelne hodnotiť plnenie cieľov stanovených k zaisteniu bezpečnosti práce. Súčasne aj prezkúmávať všetky podnety a zistenia, podľa ktorých by mohlo dôjsť alebo už došlo k závažným zraneniam osôb, poškodeniu zdravia, havarijným situáciám alebo stratám. K vyhodnoteným zisteniam potom prijímať také opatrenia, ktoré zabránia opakovaniu týchto situácií.
  • Zvyšovať povedomie všetkých zamestnancov, že svojim chovaním ovplyvňujú bezpečnosť svoju aj svojich spolupracovníkov. Vhodne motivovať všetkých zamestnancov spoločnosti k dodržovaniu bezpečnosti na všetkých úrovniach. U vedúcich pracovníkov spoločnosti na všetkých úrovniach neustále navyšovať a preverovať znalosti v bezpečnosti práce.
  • Dôkladne prešetrovať pracovné úrazy, havárie vodičov a poukazovaním na Skoronehody/Nearmiss predchádzať situáciám, kedy môže dôjsť k akémukoľvek poškodeniu zdravia.
  • Spolupracovať s našimi zmluvnými partnermi, dodávateľmi a zákazníkmi, aby sme dosiahli zlepšenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na všetkých našich pracoviskách.
  • Zásady politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti.


Ako postupovať v prípade dopravnej nehody: tu

 

Vzťahy s dodávateľmi

Vo vzťahoch s našimi dodávateľmi presadzujeme spravodlivé obchodné praktiky, otvorenosť, etiku a rovnosť príležitostí. Podporujeme tímovú spoluprácu s ohľadom na neustále zvyšovanie hodnoty ako pre nás, tak aj pre našich partnerov. Očakávame pritom, že naši dodávatelia prijmú za svoje tie hodnoty a princípy, ktoré sa snažíme presadzovať my sami vo svojich vlastných činnostiach. 

Zásady ochrany osobných údajov 

ESA LOGISTIKA sa riadi zásadami spracovávania osobných údajov, ktoré sú v súlade so Všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov EU č. 2016/679 (GDPR).


ESA logistika je aktívnou súčasťou projektu LOGISTEED
a nadnárodné logistické spoločnosti LOGISTEED, Ltd.

Hľadáte ďalšie informácie?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o. , Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA LOGISTIKA

Email: info.sk@esa-logistics.eu
Tel.: +421 (2) 20 830 111