Základní politiky společnosti
ESA logistika

 Filozofie společnosti: OUR TEAM FOR YOUR EFFICIENCY

Naším cílem je plná spokojenost našich zákazníků. Naší podnikatelskou filozofií je poskytování takových služeb, které přesně odpovídají potřebám zákazníka za současné úzké spolupráce s jeho týmem na splnění všech logistických požadavků a potřebZásadní je pro nás efektivita, kvalita služeb i jejich neustále zdokonalování. Efektivní logistika je velmi důležitá pro celkovou efektivitu jakékoliv společnosti. Přestože pracujeme ve více zemích, jsme jeden velký tým s jedním cílem. Náš přístup shrnuje motto: OUR TEAM FOR YOUR EFFICIENCY. 

Životní prostředí

ESA logistika klade důraz na enviromentální aspekty svých činností s cílem minimalizovat negativní dopady na životní prostředí plynoucí ze svého fungování. Proto ESA logistika splnila podmínky pro získání certifikátu ISO 14001 a navíc definovala vlastní environmentální zásady a cíle. Základem environmentální politiky ESA logistiky jsou tři základní pilíře:

Prevence proti klimatickým změnám

Omezení znečištění ovzduší z provozu vozidel snížením emisí všech škodlivých látek.

Obnovitelnost zdrojů

– Zvýšení úrovně třídění a recyklace odpadů.
– Realizace zpětné neboli „reverzní“ logistiky.
– Řízené snižování přejezdových kilometrů (jízdy bez nákladu)

Ochrana ekosystémů

– Snížení spotřeby elektrické energie.
– Obnova zeleně a poskytování dopravní podpory pro projekty rozšiřování a údržby zeleně

Stejné zásady v oblasti ochrany životního prostředí, jaké používá ESA logistika, vyžaduje i od svých smluvních partnerů.

Naše konkrétní činnosti a fakta v oblasti ochrany životního prostředí:

93 % flotily vozů ESA splňuje normu EURO 6.

Snižujeme počet kilometrů bez nákladu (řídíme trasy pomocí satelitní navigace).

Neustále zlepšujeme dovednosti řidičů a důsledně dbáme o technický stav vozidel, čímž snižujeme spotřebu pohonných hmot a exhalace.

Používáme soupravy pro hmotnost 30 tun, čímž snižujeme počet přeprav.

Ve skladech využíváme úsporná LED svítidla.

Intenzivně se zabýváme možností využití nákladních vozů s pohonem na elektřinu a vodík s cílem i nadále snižovat emise.

Spolupracujeme s dalšími institucemi a společnostmi v oblasti budoucí vodíkové mobility.

Důsledně třídíme odpad a odevzdáváme jej k recyklaci, zaměstnance motivujeme k šetření vodou, elektrickou energií i k omezení spotřeby papíru pro tisk.

Bezpečnost práce

Vedení společnosti stanovuje politiku na základě vlivů činností, produktů a služeb na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.

Vedení společnosti se plně ztotožňuje s následujícími základními prioritami a cíli v oblasti bezpečnosti práce a zavazuje se k jejich dodržování a naplňování:

  • Zabezpečovat dodržování veškerých platných právních předpisů a norem z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Identifikovat zdravotní a bezpečnostní rizika včetně jejich klasifikace dle závažnosti a pravděpodobnosti. Přijímat opatření k minimalizaci identifikovaných rizik jako např. pravidelné školení, výcvik, zavádění nejmodernějších technologií a bezpečnostního vybavení.
  • V rámci porad vedení společnosti pravidelně hodnotit plnění cílů stanovených k zajištění bezpečnosti práce. Současně i přezkoumávat všechny podněty a zjištění, dle kterých by mohlo dojít anebo již došlo k závažným zraněním osob, poškození zdraví, havarijním situacím anebo ztrátám. K vyhodnoceným zjištěním poté přijímat taková opatření, která zabrání opakování těchto situací.
  • Zvyšovat povědomí všech zaměstnanců, že svým chováním ovlivňují bezpečnost svou i svých spolupracovníků. Vhodně motivovat všechny pracovníky společnosti k dodržování bezpečnosti na všech úrovních. U vedoucích pracovníků společnosti na všech úrovních neustále navyšovat a prověřovat znalosti v bezpečnosti práce.
  • Důkladně prošetřovat pracovní úrazy, havárie řidičů a poukazováním na Skoronehody/Nearmiss předcházet situacím, kdy může dojít k jakémukoliv poškození zdraví.
  • Spolupracovat s našimi smluvními partnery, dodavateli a zákazníky, abychom dosáhli zlepšení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech našich pracovištích.
  • Zásady politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti. 

Zásady ochrany osobních údajů

ESA logistika se řídí zásadami zpracování osobních údajů, které jsou v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů EU č. 2016/679 (GDPR).

Vztahy s dodavateli

Ve vztazích s našimi dodavateli prosazujeme spravedlivé obchodní praktiky, otevřenost, etiku a rovnost příležitostí. Podporujeme týmovou spolupráci s ohledem na neustálé zvyšování hodnoty jak pro nás, tak i pro naše partnery. Očekáváme přitom, že naši dodavatelé přijmou za své ty hodnoty a principy, které se snažíme prosazovat my sami ve svých vlastních činnostech. 

Vnitřní oznamovací systém

V souvislosti se Zákonem o ochraně oznamovatelů zavedla ESA logistika od 1. 8. 2023 vnitřní oznamovací systém.
Společnost přijímá oznámení od fyzických osob, konkrétně zaměstnanců, praktikantů a dobrovolníků, kteří se informace o oznamovaném možném protiprávním jednání dozvěděli v pracovním kontextu (interní/externí). 

Postup pro přijetí oznámení:

Oznamovatel uvede v oznámení příjmení, jméno, datum narození a své kontaktní údaje (emailová adresa, korespondenční adresa, telefonní číslo), na kterých bude vyrozuměn o dalším průběhu zpracování oznámení.
Oznámení je možno podat formou písemnou (emailem na generalni.reditel@esa-logistics.eu nebo na adresu ESA s.r.o., k rukám generálního ředitele společnosti – příslušné osoby, Oldřichova 158,  272 03 Kladno), telefonicky na záznamník +420 800 372 372 nebo osobně na adrese Oldřichova 158, 272 03 Kladno, budova A – 1. patro, kancelář generálního ředitele.


ESA logistika je aktivní součástí projektu LOGISTEED
a nadnárodní logistické společnosti LOGISTEED, Ltd.

Hledáte další informace?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA s.r.o. , Oldřichova 158, 272 03  Kladno
Ostatní kontakty společnosti ESA 

Email: info@esa-logistics.eu
Tel.: +420 314 006 444