Polityka firmy ESA logistika

Filozofia firmy: OUR TEAM FOR YOUR EFFICIENCY

Naszym celem jest przede wszystkim zadowolenie naszych Klientów. Świadczone przez nas usługi realizujemy w oparciu o potrzeby naszych Klientów tak, by możliwie najbardziej dopasować pracę naszego zespołu do potrzeb i oczekiwań logistycznych naszych partnerów biznesowych. Dokładamy wszelkich starań, by nasze działania były zoptymalizowane i jak najbardziej efektywne, co przekłada się na realny wzrost i sukces naszych Klientów. Choć pracujemy w kilku krajach, stanowimy jeden duży zespół, który ma jeden cel. Nasze nastawienie najlepiej podsumowuje firmowy slogan: OUR TEAM FOR YOUR EFFICIENCY. 

Polityka środowiskowa

Zarząd firmy ESA logistika jest świadomy swojej odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego podczas realizacji działań biznesowych. Aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko, wprowadziliśmy standard ISO 14001 oraz dodatkowe zasady i cele środowiskowe. Nasz polityka środowiskowa opiera się na trzech podstawowych filarach:

Zapobieganie zmianom klimatycznym

Zmniejszenie emisji spalin samochodowych, wpływających negatywnie na jakość powietrza.

Odnawialne źródła

– Recykling odpadów i zwiększona dbałość o recykling.
– Wykorzystanie logistyki zwrotnej lub „odwrotnej”.
– Redukcja tzw. „pustych kilometrów” (pojazdy bez ładunku).

Ochrona ekosystemu

– Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
– Przywracanie zieleni i wsparcie projektów utrzymania/sadzenia zieleni (poprzez realizację usługi transportowej).

Nasi kontrahenci i dostawcy są objęci tymi samymi zasadami polityki środowiskowej, których przestrzegamy w ramach ESA logistika.

Nasze działania środowiskowe obejmują poniższe aktywności:

97 % floty ESA logistika spełnia normę EURO 6.

Zmniejszamy liczbę tzw. "pustych kilometrów" (bez ładunków), korzystając z nawigacji satelitarnej do monitorowania tras.

Stale doskonalimy umiejętności kierowców i systematycznie sprawdzamy stan techniczny pojazdów, zmniejszając zużycie paliwa i emisje spalin.

Używamy pojazdów o pojemności 30 ton w celu zmniejszenia obciążenia ekologicznego.

Używamy energooszczędnych żarówek LED w naszych magazynach.

Intensywnie zajmujemy się możliwościami wykorzystania samochodów ciężarowych napędzanych energią elektryczną i wodorem w celu dalszego ograniczania emisji.

Współpracujemy z innymi instytucjami i firmami w zakresie przyszłej mobilności wodorowej.

Konsekwentnie sortujemy odpady i zwracamy je do recyklingu, motywując pracowników do oszczędzania wody, energii elektrycznej i zmniejszenia zużycia papieru do drukowania.

Bezpieczeństwo pracy

Zarząd ESA logistika ustala zasady oparte na wpływie działań, produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Zarząd ESA logistika w pełni identyfikuje się z następującymi priorytetami i podstawowymi celami w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i zobowiązuje się do ich przestrzegania i realizowania:

  • Aby zapewnić przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i standardów w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
  • Aby zidentyfikować zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa, w tym ich klasyfikację w zależności od wagi i prawdopodobieństwa. W celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk, podjęte zostaną środki prewencyjne takie jak szkolenia, edukacja, wdrażanie najnowszych technologii i urządzeń bezpieczeństwa.
  • Aby regularnie oceniać realizację określonych celów zapewnienia bezpieczeństwa pracy w firmie podczas zebrań Zarządu.
  • Aby kontrolować wszelkie sugestie i wnioski, które mogą spowodować lub już spowodowały poważne obrażenia, pogorszenie stanu zdrowia, sytuacji nadzwyczajnych lub strat oraz aby przyjąć środki zapobiegające nawrotom tej sytuacji na podstawie oceny wyników podjętych analiz.
  • Aby dokładnie zbadać ewentualne urazy w miejscu pracy, wypadki kierowców i unikać sytuacji potencjalnie wypadkowych.
  • Aby zwiększyć świadomość pracowników w zakresie ich wpływu na bezpieczeństwo własne i swoich kolegów.
  • Aby odpowiednio motywować wszystkich pracowników do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na wszystkich poziomach.
  • Aby zwiększyć stały wzrost i weryfikację wiedzy pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.
  • Aby współpracować z naszymi partnerami, dostawcami i klientami w celu poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na wszystkich stanowiskach pracy.
  • Zasady polityki bezpieczeństwa i higieny pracy są wiążące dla wszystkich pracowników ESA logistika. 

Relacje z dostawcami

W relacjach z naszymi dostawcami promujemy uczciwe praktyki biznesowe, otwartość, etykę i równe szanse. Wspieramy pracę zespołową, w celu ciągłego rozwoju relacji wewnątrz firmy, jak i wobec naszych partnerów. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać wartości i zasad, które staramy się promować w naszych własnych działaniach.

Polityka prywatności

ESA logistika przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.


ESA logistika jest aktywną częścią strategicznego projektu LOGISTEED .

Szukasz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

Adres: ESA logistika Polska Sp. z o.o.
Toszecka 25b, 44-102 Gliwice
Inne adresy oddziałów ESA logistika