Sustainability

Nasz sposób na ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Na początku 2021 roku zdefiniowaliśmy dziewięć Celów Zrównoważonego Rozwoju, które są dla nas ważne, ponieważ bezpośrednio wpływają na nasze społeczeństwo oraz środowisko i na które mamy bezpośredni wpływ. Zostały one wybrane spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r. Dla każdego celu opracowujemy
i oceniamy corocznie zestaw działań, celów i kluczowych wskaźników efektywności (KPI), które motywują nas do ciągłej poprawy lub utrzymania pożądanego stanu w obszarach określonych przez każdy cel:

Jakość kształcenia

Długotrwałe i szeroko zakrojone szkolenie kadry, wsparte również współfinansowaniem z Europejskich Funduszy Społecznych. Stałe wsparcie w poszerzaniu umiejętności językowych. Ciągłe doskonalenie wewnętrznego systemu szkoleń. Szkolenie w miejscu pracy (rozwój w miejscu pracy). Podnoszenie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Współpraca i aktywne wsparcie dla firm i fundacji zajmujących się edukacją społeczeństwa i osób defaworyzowanych społecznie, w szczególności dzieci.

Równość płci

Przestrzeganie prawa i zasad antydyskryminacyjnych, w tym ich komunikowanie i wyjaśnianie. Ścisłe stosowanie tych zasad przy rekrutacji, wynagradzaniu, szkoleniu, przydzielaniu stanowisk, rozwiązywaniu stosunku pracy i wszystkich innych działaniach w kontekście stosunków pracy. Budowanie zróżnicowanych zespołów. Uwzględnienie zasad równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Przystępna i czysta energia

Pomiar, zarządzanie i redukcja zużycia wszystkich rodzajów energii we wszystkich ośrodkach firmy. Priorytetowe traktowanie zielonej energii, czyli energii ze źródeł odnawialnych. Edukacja i komunikacja ze wszystkimi pracownikami oraz zaangażowanie ich w oszczędzanie energii i poprawę efektywności energetycznej. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i informatycznych w celu zmniejszenia zużycia energii. Przygotowywanie propozycji i koncepcji wykorzystania energii słonecznej w budynkach należących do naszych firm oraz negocjowanie wspólnych rozwiązań z właścicielami wynajmowanych przez nas budynków.

Godna praca i wzrost gospodarczy

Ciągłe doskonalenie środowiska pracy. Regularne odnawianie majątku produkcyjnego (zwłaszcza pojazdów i urządzeń przeładunkowych) ze szczególnym uwzględnieniem najwyższego bezpieczeństwa i komfortu pracowników. Możliwość pracy z domu na stanowiskach, na których jest to możliwe. Konsekwentne stosowanie elementów bezpieczeństwa i higieny pracy z rozszerzonym e-learningiem w tym zakresie. Dywersyfikacja usług i dostawców, z którymi współpracuje nasza firma, szerokie portfolio klientów i usług poza rozwiązaniami logistycznymi (Logisteed). Wprowadzanie nowych, bardziej efektywnych form zarządzania wspieranych przez zaawansowane systemy (TMS, WMS, itp.). Szerokie inwestycje w rozwój i poszerzanie działalności firmy.

Przemysł, innowacje i infrastruktura

Wspólnie z pracownikami (propozycje usprawnień) i zgodnie ze strategią firmy wprowadzanie do naszych działań elementów innowacyjnych, technologii i robotyzacji w celu zwiększenia efektywności oraz zmniejszenia pracochłonności i zużycia energii, paliw i materiałów. Pomiar i poprawa jakości naszych usług. Tworzenie i wdrażanie sprawdzonych, innowacyjnych praktyk do powszechnego użytku (automatyzacja i robotyzacja procesów, system wizyjny, fotogrametryczne zbieranie danych itp.) Wykorzystanie nowo nabytego know-how firmy w zakresie usług e-commerce i operacji na towarach wrażliwych do poszerzenia portfolio klientów o tych potrzebach.

Zrównoważone miasta i gminy

Kontynuacja i dalsze pogłębianie współpracy z fundacjami i Funduszem Charytatywnym Pracowników ESA. Realizacja co najmniej dwóch projektów wspierających organizacje charytatywne, każdego roku. Kontynuowanie i intensyfikowanie współpracy z miastami i gminami w miejscach naszego działania, wspieranie ich projektów, zwłaszcza w zakresie logistyki i ochrony przyrody. Wspieranie akcji humanitarnych. Nawiązanie dalszej współpracy z naszymi klientami i dostawcami w celu zwielokrotnienia udzielanej pomocy i wsparcia.

Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja

Jesteśmy firmą, która przede wszystkim świadczy usługi, których wolumen jest w pełni konsumowany przez rynek. Będziemy nadal korzystać z naszego wewnętrznego wielopoziomowego systemu zarządzania i odpowiedzialnych zakupów, obejmującego zakres od drobnych elementów do aktywów kapitałowych, jako narzędzia zarządzania konsumpcją. Nadanie priorytetu zakupom i konsumpcji produktów nadających się do recyklingu z gwarancją odbioru zużytych materiałów (opony, oleje i kartridże, materiały opakowaniowe, sprzęt komputerowy itp.)

Działania w dziedzinie klimatu

Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji z działalności transportowej, w szczególności dwutlenku węgla (CO2). Stałe zwiększanie odsetka pojazdów spełniających najsurowsze normy emisji spalin (normę EURO 6 spełnia 93 % własnych pojazdów). Zmniejszenie liczby pustych (tranzytowych) kilometrów. Zmniejszenie zużycia paliwa. (Osiągamy to za pomocą elektronicznych systemów zarządzania ruchem TMS i późniejszej analizy, w tym szkolenia z ekonomicznej jazdy. W 2022 roku wdrożyliśmy nowy zaawansowany system TMS, który pozwala zwiększyć efektywność realizacji postawionych celów.) Prowadzenie testów alternatywnych układów napędowych i paliw, monitorowanie trendów i nowych rozwiązań technicznych w celu ich przyszłego efektywnego wykorzystania w naszym systemie transportowym. Kontynuowanie pomiaru naszego śladu węglowego i osiąganie rocznych redukcji emisji bezpośrednich i pośrednich (zakres I i II), tak jak to robimy od 2019 r.
Dalszy rozwój systemu sortowania odpadów i zapewnienie ich dalszego recyklingu we wszystkich zakładach. Opracowanie systemów pozyskiwania wody deszczowej w obiektach będących naszą własnością oraz rozmowa z właścicielami obiektów dzierżawionych na temat podobnych projektów.

Partnerstwo dla osiągnięcia celów

Partnerzy, z którymi współpracujemy w zakresie zrównoważonego rozwoju, mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia naszych i ich celów. Dlatego nadal staramy się rekrutować ich spośród naszych klientów, dostawców i z naszego otoczenia. Są to instytucje i fundacje takie jak TruckHelp, Chance for Children, Člověk v tísni, ČLA, Česmad, ČČK, Noble Gift, Biegamy z Sercem foundation, Teatr za Jeden Uśmiech, SOS Children’s Villages i wiele innych.
Łącząc siły, osiągamy znacznie lepsze wyniki, niż bylibyśmy w stanie osiągnąć w pojedynkę. Współpraca odbywa się w zakresie bezpłatnych usług i produktów, dzielenia się najlepszymi praktykami, wsparcia finansowego, doradztwa, a także osobistego zaangażowania naszych pracowników, np. w ramach Pracowniczego Funduszu Charytatywnego ESA.

Jesteśmy częścią projektu Lean and Green i staramy się spełniać warunki do otrzymania tej nagrody.

Nasze standardy ekologiczne, społeczne i etyczne są corocznie oceniane przez Ecovadis. Złoty medal stawia nas wśród 5% najlepszych firm w branży logistycznej.

Szukasz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

Adres: ESA logistika Polska Sp. z o.o.
Toszecka 25b, 44-102 Gliwice
Inne adresy oddziałów ESA logistika