Sustainability

Naša cesta UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Už na začiatku roka 2022 sme vymenovali deväť cieľov udržateľného rozvoja, ktoré sú pre nás dôležité, pretože sa priamo dotýkajú našej spoločnosti, nášho okolia a sú nami ovplyvniteľné. Týchto deväť cieľov bolo vybraných zo 17 cieľov udržateľného rozvoja, tak ako boli definované OSN v roku 2015 (SDGs). Pre každý cieľ každoročne vypracovávame a vyhodnocujeme súhrn činností, úloh a kľúčových ukazovateľov (KPI), ktoré nás vedú ku kontinuálnemu zlepšovaniu, prípadne k udržaniu požadovaného stavu v oblastiach určených jednotlivými cieľmi:

Kvalitné vzdelávanie

Dlhodobé a rozsiahle vzdelávanie zamestnancov podporené i prostredníctvom spolufinancovania z Európskych sociálnych fondov. Trvalá podpora rozširovania jazykových znalostí. Neustále zlepšovanie systému interného vzdelávania. Vzdelávanie pri práci (on-the-job rozvoj). Zvyšovanie znalostí v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Spolupráca a aktívna podpora spoločností a nadácií zaoberajúcich sa vzdelávaním verejnosti a sociálne znevýhodnených jedincov, najmä deti.

Rovnosť mužov a žien

Dodržovanie antidiskriminačného zákona a pravidiel vrátane ich komunikácie a vysvetľovania. Striktné uplatnenie týchto pravidiel pri prijímaní zamestnancov, odmeňovaní, vzdelávaní, zaradení do pracovných pozícií, ukončovaní pracovného pomeru a tiež vo všetkých ostatných činnostiach v rámci pracovno-právnych vzťahov. Budovanie rôznorodých tímov. Zohľadňovanie princípu rovnováhy medzi pracovným a osobným životom (work-life balance).

Dostupné a čisté energie

Meranie, riadenie a znižovanie spotreby všetkých druhov energie vo všetkých strediskách spoločnosti. Uprednostnenie zelenej energie, tzn. energie z obnoviteľných zdrojov. Osveta a komunikácia so všetkými pracovníkmi a ich zapojenie do úspor energie a zvyšovanie energetickej efektivity. Zavádzanie nových technických a IT riešení znižujúcich spotrebu energie. Príprava návrhov a projektov pre využitie slnečnej energie v objektoch vo vlastníctve našich spoločností a jednanie o spoločných riešeniach s prenajímateľmi nami využívaných objektov.

Dôstojná práca a ekonomický rast

Kontinuálne zlepšovanie pracovného prostredia. Pravidelná obnova výrobných prostriedkov (najmä vozidiel a manipulačnej techniky) so zvláštnym zreteľom na nadštandardnú bezpečnosť a komfort pracovníkov. Možnosť práce z domu pri profesiách, pri ktorých je to možné. Dôsledné uplatňovanie prvkov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s rozšíreným elektronickým vzdelávaním v tejto oblasti. Diverzifikácia služieb a komodít, s ktorými naša spoločnosť operuje, široké portfólio zákazníkov a služby mimo logistické riešenia (Logisteed). Zavádzanie nových efektívnejších foriem riadenia s podporou vyspelých systémov (TMS, WMS a pod.) Rozsiahle investície do rozvoja a rozširovania pôsobnosti spoločnosti.

Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Spoločne s našimi pracovníkmi (zlepšovacie návrhy) a stratégiou spoločnosti zaviesť do našich činností inovačné, technologické a robotické prvky s cieľom zvyšovania efektivity, znižovania náročnosti ľudskej práce, spotreby energií, pohonných hmôt a materiálu. Meranie kvality našich služieb a jej zvyšovanie. Implementácia overených inovačných postupov s nášho inovačného centra do bežnej praxe (robotická automatizácia procesov, vision systém, fotogrammetrický zber dát atď.). Využitie novo získaného know-how spoločnosti v oblasti služieb pre elektronický obchod a operácia s citlivým tovarom k rozšíreniu portfólia zákazníkov s týmito potrebami.

Udržateľné mestá a obce

Pokračovať a ďalej prehlbovať spoluprácu s nadáciami a Charitatívnym fondom zamestnancov ESA. Každoročne vytvoriť minimálne dva vlastné projekty k podpore dobročinných organizácií. Ďalej a intenzívnejšie spolupracovať s mestami a obcami v lokalitách pôsobnosti našej spoločnosti na podpore ich projektov a to hlavne v oblasti logistiky a ochrany prírody. Podpora humanitárnych akcií. Nadviazanie ďalšej spolupráce s našimi zákazníkmi a dodávateľmi s cieľom znásobiť poskytnutú pomoc a podporu.

Zodpovedná výroba a spotreba

Sme spoločnosť, ktorá poskytuje predovšetkým služby, ktorých obsah je úplne spotrebovaný trhom. Ako nástroje pre riadenie spotreby budeme aj naďalej využívať vnútorný viacstupňový systém riadeného a zodpovedného nákupu pokrývajúci spektrum od drobných vecí až po investičné celky. Uprednostňovať nákup a spotrebu recyklovateľných produktov so zaisteným spätným odberom použitého materiálu (pneumatiky, oleje a náplne, obalové materiály, výpočtová technika atď.). Spolupracovať predovšetkým s dodávateľmi, ktorí uplatňujú vlastné programy na ochranu životného prostredia.

Klimatické opatrenia

Znižovanie emisií škodlivých látok z dopravnej činnosti, najmä oxidu uhličitého (CO2). Neustále zvyšovať percento vozidiel s najnáročnejšími emisnými normami (EURO 6 spĺňa 93 % našich vlastných vozidiel). Znižovať počet prázdnych (prejazdových) kilometrov vozidiel. Znižovať spotrebu pohonných hmôt. (Toho dosahujeme pomocou elektronických systémov pre riadenie dopravy TMS a následnými rozbormi vrátane tréningu ekonomickej jazdy. V roku 2022 sme implementovali nový pokročilý systém TMS, ktorý umožňuje zvýšenie efektivity plnenia uvedených cieľov.) Vykonávať testy alternatívnych pohonov a palív, sledovať trendy a nové technické riešenia pre ich budúce efektívne využitia v našej doprave. Pokračovať v meraní našej uhlíkovej stopy (jej absolútnej hodnoty aj hodnoty na jedno Euro obratu) a aj naďalej dosahovať  každoročného zníženia v oblasti priamych aj nepriamych emisií (scope I. a II.) tak, ako sa nám to darí už od roku 2019.
Ďalej rozvíjať systém triedenia odpadu a zabezpečenie jeho ďalšej recyklácie na všetkých prevádzkach. Pripravujeme projekty na využitie dažďovej vody v našich vlastných objektoch a rokujeme o podobných projektoch s vlastníkmi prenajatých objektov.

Partnerstvo ku splneniu cieľov

Partneri, s ktorými spolupracujeme v oblasti udržateľnosti sú pre dosiahnutie našich cieľov a aj ich vlastných cieľov veľmi dôležití. Snažíme sa ich preto naďalej získavať z radov našich zákazníkov, dodávateľov, ale aj z nášho okolia. Patria medzi nich taktiež inštitúcie a nadácie ako sú TruckHelp, Chance for Children, Člověk v tísni, ČLA, Česmad, ČČK, Noble Gift, Biegamy z Sercem foundation, Teatr za Jeden Uśmiech, SOS Children’s Villages a mnoho ďalších. Spojením síl tak dosahujeme omnoho lepšie výsledky, akých by sme boli schopní dosiahnuť sami. Spolupráca sa odohráva v oblasti bezplatného poskytovania služieb a výrobkov, zdieľanie best-practice, finančnej podpory, poradenstva, ale aj osobným zapojením našich zamestnancov, napríklad v Charitatívnom fonde zamestnancov ESA

Sme súčasťou projektu Lean and Green a usilujeme sa o splnenie podmienok ku získaniu tohto ocenenia.

Hľadáte ďalšie informácie?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o. , Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA LOGISTIKA

Email: info.sk@esa-logistics.eu
Tel.: +421 (2) 20 830 111