GDPR – Ochrana osobných údajov

Čo sú osobné údaje

Osobné údaje sú údaje, podľa ktorých možno identifikovať osoby, preto sa môžu spracovávať len s jej súhlasom. Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zneužívaním údajov o svojej osobe. Hlavnou úlohou ochrany osobných údajov je teda dohľad nad spracovaním a následným využívaním dát o konkrétnej osobe.

Ako spracúvame osobné údaje

Naša spoločnosť sa pri ochrane osobných údajov riadi Podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „Nariadenie“) a ustanovenia § 19 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia, ktorých cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť vzniku rizika úniku, zneužitia, zverejnenia, alebo iného použitia Vašich osobných údajov.

Zároveň si Vás dovoľujme upozorniť, že požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania .

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ Vám ako dotknutej osobe poskytuje všetky informácie, ktoré sú potrebné na zaručenie spravodlivého a transparentného spracúvania Vašich osobných údajov, pričom zohľadňujeme konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa Vaše osobné údaje spracúvajú. 

Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradá. Preto Vás chceme ubezpečiť, že každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom.

Odkazy na dokumenty týkajúce sa spracovania osobných údajov v našej spoločnosti

Spôsob narábania s osobnými údajmi našich zamestnancov je popísaný v dokumente:
Informačná povinnosť prevádzkovateľa – Zamestnanci

Ako sa narába s osobnými údajmi uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti, sa dozviete v priloženom dokumente:
Informačná povinnosť prevádzkovateľa – Uchádzači o zamestnanie

Osobné údajov návštevníkov sociálnych sietí a webovej stránky sú spracovávané spôsobom popísaným v dokumente:
Informačná povinnosť prevádzkovateľa – Sociálne siete a v dokumente: Informačná povinnosť prevádzkovateľa – Web

Pre všetkých klientov a zmluvných partnerov:
Informačná povinnosť prevádzkovateľa – Klienti a zmluvní partneri

O spôsobe spracovávania súborov cookies sa dozviete v dokumente:
Zásady používania súborov cookies

Pre spoločníkov našej firmy je určený dokument:
Informačná povinnosť prevádzkovateľa – Spoločníci

Hľadáte ďalšie informácie?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o. , Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA LOGISTIKA

Email: info.sk@esa-logistics.eu
Tel.: +421 (2) 20 830 111