Sustainability

Naše cesta UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Již na začátku roku 2021 jsme pojmenovali devět cílů udržitelného rozvoje, které jsou pro nás důležité, neboť se přímo dotýkají naší společnosti, našeho okolí a jsou námi ovlivnitelné. Těchto devět cílů bylo vybráno ze 17 cílů udržitelného rozvoje, tak jak byly definovány OSN v roce 2015. (SDGs) Pro každý cíl každoročně vypracováváme a vyhodnocujeme souhrn činností, úkolů a klíčové ukazatele (KPI), které nás vedou ke kontinuálnímu zlepšování, případně k udržení požadovaného stavu v oblastech určených jednotlivými cíli:

Kvalitní vzdělání

Dlouhodobé a rozsáhlé vzdělávání zaměstnanců podpořené i prostřednictvím spolufinancování z Evropských sociálních fondů. Trvalá podpora rozšiřování jazykových znalostí. Neustálé zlepšování systému interního vzdělávání. Vzdělávání při práci (on-the-job rozvoj). Zvyšování znalostí v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Spolupráce a aktivní podpora společností a nadací zabývajících se vzděláváním veřejnosti a sociálně znevýhodněných jedinců, zejména dětí.

Rovnost mužů a žen

Dodržování antidiskriminačního zákona a pravidel včetně jejich komunikace a vysvětlování. Striktní uplatnění těchto pravidel při přijímání zaměstnanců, odměňování, vzdělávání, zařazování do pracovních pozic, ukončování pracovního poměru a také ve všech ostatních činnostech v rámci pracovně-právních vztahů. Budování různorodých týmů. Zohledňování principů rovnováhy mezi pracovním a osobním životem (work-life balance).

Dostupné a čisté energie

Měření, řízení a snižování spotřeby všech druhů energie ve všech střediscích společnosti. Upřednostnění zelené energie, tj. energie z obnovitelných zdrojů. Osvěta a komunikace se všemi pracovníky a jejich zapojení do úspor energií a zvyšování energetické efektivity. Zavádění nových technických a IT řešení snižujících spotřebu energií. Příprava návrhů a projektů pro využití sluneční energie v objektech vlastněných naších společností a jednání o společných řešeních s pronajímateli námi vyzužívaných objektů.

Důstojná práce a ekonomický růst

Kontinuální zlepšování pracovního prostředí. Pravidelná obnova výrobních prostředků (zejména vozidel a manipulační techniky) se zvláštním zřetelem na nadstandardní bezpečnost a komfort pracovníků. Možnost práce z domova u profesí, kde je to možné. Důsledné uplatňování prvků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s rozšířeným elektronickým vzdělávání v této oblasti.
Diverzifikace služeb a komodit, se kterými naše společnost operuje, široké portfolio zákazníků a služby mimo logistická řešení (Logisteed). Zavádění nových efektivnějších forem řízení s podporou vyspělých systémů (TMS, WMS apod.). Rozsáhlé investice do rozvoje a rozšiřování působnosti společnosti.

Průmysl, inovace a infrastruktura

Společně s našimi pracovníky (zlepšovací návrhy) a strategií společnosti zavést do našich činností inovační, technologické a robotické prvky s cílem zvyšování efektivity, snižování náročnosti lidské práce, spotřeby energií, pohonných hmot a materiálu. Měření kvality našich služeb a její zvyšování. Implementace ověřených inovačních postupů z našeho inovačního centra do běžné praxe (robotická automatizace procesů, vision systém, fotogrammetrický sběr dat atd.). Využití nově získaného know-how společnosti v oblasti služeb pro elektronický obchod a operace s citlivým zbožím k rozšířením portfolia zákazníků s těmito potřebami.

Udržitelná města a obce

Pokračovat a dále prohlubovat spolupráci s nadacemi a Charitativním fondem zaměstnanců ESA. Každoročně vytvořit minimálně dva vlastní projekty k podpoře dobročinných organizací. Dále a intenzivněji spolupracovat s městy a obcemi v lokalitách působnosti naší společnosti na podpoře jejich projektů, a to zejména z oblasti logistiky a ochrany přírody. Podpora humanitárních akcí. Navázání další spolupráce s našimi zákazníky a dodavateli s cílem násobit poskytnutou pomoc a podporu.

Odpovědná výroba a spotřeba

Jsme společnost, která poskytuje především služby, jejichž objem je plně spotřebován trhem. Jako nástroje pro řízení spotřeby budeme i nadále využívat vnitřní více-stupňový systém řízeného a zodpovědného nákupu pokrývající spektrum od drobných věcí až po investiční celky. Upřednostňovat nákup a spotřebu recyklovatelných produktů se zajištěným zpětným odběrem použitého materiálu (pneumatiky, oleje a náplně, obalové materiály, výpočetní technika atd.). Spolupracovat především s dodavateli, kteří uplatňují vlastní programy k ochranně životního prostředí.

Klimatická opatření

Snižování emisí škodlivých látek z dopravní činnosti, zejména oxidu uhličitého CO2. Neustále zvyšovat procento vozidel s nejnáročnějšími emisními normami (EURO 6 splňuje 93 % našich vlastních vozidel). Snižovat počet prázdných (přejezdových) kilometrů vozidel. Snižovat spotřebu pohonných hmot. (Toho dosahujeme pomocí elektronických systémů pro řízení dopravy TMS a následnými rozbory včetně tréninku ekonomické jízdy. V roce 2022 jsme implementovali nový pokročilý systém TMS, který umožňuje zvýšení efektivity plnění uvedených cílů.) Provádět testy alternativních pohonů a paliv, sledovat trendy a nová technická řešení pro jejich budoucí efektivní využití v naší dopravě. Pokračovat v měření naší uhlíkové stopy (její absolutní hodnoty i hodnoty na jedno Euro obratu) a i nadále dosahovat jejího každoročního snížení v oblasti přímých i nepřímých emisí (scope I. a II.), jak se nám daří již od roku 2019.
Dále rozvíjet systém třídění odpadu a zabezpečení jeho další recyklace na všech provozovnách. Připravujeme projekty na využití dešťové vody v námi vlastněných objektech a jednáme o podobných projektech s vlastníky pronajatých objektů.

Partnerství ke splnění cílů

Partneři, se kterými spolupracujeme v oblasti udržitelnosti jsou pro dosažení našich i jejich vlastních cílů velmi důležití. Snažíme se je proto dále získávat z řad našich zákazníků, dodavatelů, ale i z našeho okolí. Patří mezi ně také instituce a nadace jako je  TruckHelp, Chance for Children, Člověk v tísni, ČLA, Česmad, ČČK, Noble Gift, Biegamy z Sercem foundation, Teatr za Jeden Uśmiech, SOS Children’s Villages a mnoho dalších.
Spojením sil tak dosahujeme mnohem lepších výsledků, než bychom byli schopni sami. Spolupráce se odehrává v oblasti bezplatného poskytování služeb a výrobků, sdílení best-practice, finanční podpory, poradenství, ale i osobním zapojení našich zaměstnanců, například v Charitativnín fondu zaměstnanců ESA.

Jsme součástí projektu Lean and Green a usilujeme o splnění podmínek k získání tohoto ocenění.

Hledáte další informace?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA s.r.o. , Oldřichova 158, 272 03  Kladno
Ostatní kontakty společnosti ESA 

Email: info@esa-logistics.eu
Tel.: +420 314 006 444